ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία μας συμμερίζεται απόλυτα την ανησυχία σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Το τελευταίο διάστημα έχουμε προβεί σε μία σειρά από αλλαγές, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις αυξημένες απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (γνωστού ως “ΓΚΠΔ”) της ΕΕ. Στόχος μας είναι  να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ειλικρινείς και διαφανείς όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, καθώς και τον τρόπο που τα επεξεργαζόμαστε.

 

Ι. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς

Η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με σκοπό να παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και για να  είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει έναντι των (υποψήφιων) πελατών και προμηθευτών της.

Ειδικά μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

Επικοινωνία

Στο δικτυακό μας τόπο συλλέγουμε δεδομένα μέσω του ειδικά διαμορφωμένου πεδίου επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιονδήποτε λόγο, θα συλλέξουμε το ονοματεπώνυμο, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), καθώς και οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο επιθυμείτε να συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας.

Προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να συλλεγούν στο πλαίσιο επικοινωνίας, που πραγματοποιείται είτε τηλεφωνικά, μέσω του αριθμού που αναρτάται στην ιστοσελίδα μας, είτε με αποστολή fax ή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στην αναρτημένη διεύθυνση.

 

Τεχνική Υποστήριξη

Μέσω του δικτυακού μας τόπου, παρέχεται η δυνατότητα σε καταναλωτές να προγραμματίσουν επίσκεψη τεχνικού για παροχή τεχνικής υποστήριξης. Για να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε την εν λόγω συνάντηση, θα συλλέξουμε, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης φόρμας, το ονοματεπώνυμο, το email, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει, και οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο επιθυμείτε να συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας. Προαιρετικά, θα συλλέξουμε την Εταιρεία που εργάζεστε.

 

Αγορά Προϊόντων

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είτε έχοντας δημιουργήσει λογαριασμό είτε ως επισκέπτης. Στην περίπτωση που οι αγορές πραγματοποιούνται από χρήστες που διαθέτουν λογαριασμό στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, θα συλλέξουμε το ονοματεπώνυμό σας, την πλήρη διεύθυνση χρέωσης, το τηλέφωνό, προαιρετικά το όνομα της Εταιρείας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία συμπεριληφθεί στο πεδίο σημειώσεων. Εάν κάποιος χρήστης πραγματοποιήσει αγορά ως επισκέπτης, εκτός των προαναφερθέντων δεδομένων σας, θα συλλέξουμε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email). Σε κάθε περίπτωση, εάν η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων είναι διαφορετική από αυτής τη χρέωσης, θα συλλέξουμε, επιπλέον, το ονοματεπώνυμο παραλήπτη, την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής, και, προαιρετικά, το όνομα της Εταιρείας. Εφόσον επιλέξετε η πληρωμή να πραγματοποιηθεί με χρήση πιστωτικής κάρτας, θα συλλέξουμε τα στοιχεία αυτής και συγκεκριμένα τον αριθμό της, την ημερομηνία λήξης της, τον κωδικό επαλήθευσης (CVV2/CVC2), το ονοματεπώνυμο του κατόχου και ένα email. Εάν επιλέξετε να πραγματοποιήσετε την αγορά σας με χρήση της υπηρεσίας PayPal, θα μεταφερθείτε στον ιστότοπο της εν λόγω Εταιρείας προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή.

 

Διευκρινίζεται ότι παραγγελίες προϊόντων μπορούν να γίνουν και τηλεφωνικά ή μέσω email.

 

i.Δημιουργία λογαριασμού

Δίνεται η δυνατότητα στους πελάτες μας να δημιουργήσουν λογαριασμό στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ώστε να πραγματοποιούν ευκολότερα και ταχύτερα τις αγορές τους. Στην περίπτωση που επιλέξετε να εγγραφείτε, θα συλλέξουμε το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email).

 

ii.Ιστορικό παραγγελιών

Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχεται η δυνατότητα διατήρησης ιστορικού παραγγελιών. Εάν πραγματοποιείτε αγορές ως «συνδεδεμένος χρήστης», θα έχετε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε όλες τις παραγγελίες σας και στα στοιχεία αυτών.

 

Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)

Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία ηλεκτρονικών μηνυμάτων ενημερωτικού περιεχομένου (newsletters) θα συλλέξουμε το email σας.

H «NuPrint A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία» , «εμείς»), υπό την ιδιότητά της ως Υπευθύνου Επεξεργασίας, κατά την έννοια του άρθρου 4 στοιχείο 7 του ΓΚΠΔ, ενημερώνει τους πελάτες της (εφεξής «εσάς», το «Υποκείμενο των Δεδομένων») για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), του Ν. 4624/2019 και, εν γένει, της νομοθεσίας για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται περαιτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχεία β΄ και γ’ του ΓΚΠΔ, προκειμένου να παρέχει τα προϊόντα/τις υπηρεσίες της και συναφώς να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της βάσει της φορολογικής νομοθεσίας.  Τα στοιχεία επικοινωνίας σας που νομίμως αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των συναλλαγών μας ενδέχεται στο μέλλον να χρησιμοποιηθούν, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για συναφή προϊόντα/υπηρεσίες εκπληρώνοντας τα έννομα συμφέροντα της Εταιρείας μας, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ΄ του ΓΚΠΔ. Επισημαίνουμε, πως σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για την παροχή ενημερώσεων.

Τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της μεταξύ μας σύμβασης. Ειδικά τα δεδομένα τιμολόγησης θα διατηρηθούν  επιπλέον για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών μετά την – καθ’ οιονδήποτε τρόπο- λύση της μεταξύ μας σύμβασης . Με την παρέλευση του εν λόγω χρονικού διαστήματος τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται με ασφάλεια βάσει σαφώς ορισμένων προτύπων και προδιαγραφών με ευθύνη της Εταιρείας μας, εξαιρουμένων των στοιχείων επικοινωνίας σας, τα οποία θα διατηρηθούν μέχρι την εναντίωσή σας στην εκ μέρους μας παροχή ενημερώσεων αναφορικά με τα προϊόντα/τις υπηρεσίες μας.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διενεργείται από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους/εργαζομένους της Εταιρείας μας. Επιπλέον, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να γνωστοποιηθούν/διαβιβαστούν στις εξής κατηγορίες αποδεκτών:

α) Σε φορείς, στους οποίους ανατίθεται η εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών, οι οποίες είναι αναγκαίες για την προσήκουσα παροχή των προϊόντων/υπηρεσιών μας όπως,  ενδεικτικά  αλλά  όχι  περιοριστικά, πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, λογιστές-οικονομικούς συμβούλους. Οι εν λόγω φορείς επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας μας παρέχοντας επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε οι επεξεργασίες που διενεργούν να πληρούν τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και της συναφούς νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

β) Σε εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί έλεγχος/παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας μας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

 

Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία, τα οποία μπορεί να ασκήσει με υποβολή αίτησης στο e-mail info@tonerlow.gr. Σε περίπτωση που δεν λάβει απάντηση εντός προθεσμίας ενός μηνός – με υπό προϋποθέσεις παράταση δύο μηνών- ή η απάντηση που λάβει δεν είναι ικανοποιητική ή το ζήτημά δεν επιλυθεί, μπορεί να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 

Social Plugins

Στον ιστότοπο της εταιρείας μας χρησιμοποιούνται Social Plugins

Μέσω των συγκεκριμένων πρόσθετων (plugins), η Εταιρεία μας μπορεί να αποκτά πρόσβαση μόνο σε δημόσια κοινοποιημένες πληροφορίες στις αντίστοιχες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η λειτουργία των plugins διέπεται από τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εκάστοτε πλατφόρμας.

 

ΙΙ. Νομικές βάσεις επεξεργασίας

Η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μόνο στην περίπτωση συνδρομής τουλάχιστον μίας από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Εκτέλεση Σύμβασης: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προσήκουσα εκτέλεση των συμβάσεων που καταρτίζει η Εταιρεία μας ή για την λήψη μέτρων στο προσυμβατικό στάδιο.  Επί παραδείγματι, η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, για να είναι σε θέση να ανταποκριθεί επαρκώς σε τυχόν ερώτημά σας μέσω των καναλιών επικοινωνίας (φόρμα επικοινωνίας, τηλέφωνο, fax, email).
 • Έννομη Υποχρέωση: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις που καθιερώνει ο νόμος, επί παραδείγματι η φορολογική νομοθεσία.
 • Έννομα συμφέροντα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας ή τρίτων, εφόσον δεν υπερισχύει αυτών(των εννόμων συμφερόντων) το συμφέρον του εργαζομένου: Η συλλογή και επεξεργασία είναι απαραίτητες για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων, συνιστάμενων στην εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής μας, στη διασφάλιση της φήμης της, στη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Συγκατάθεση: Εφόσον απαιτείται από το Νόμο ή όταν δεν εφαρμόζεται κάποια από τις παραπάνω νομικές βάσεις, η Εταιρεία μας επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα κατόπιν συγκατάθεσής σας , η οποία λαμβάνεται υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που προβλέπει ο ΓΚΠΔ. Επί παραδείγματι, λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή δεδομένων μέσω cookies, καθώς και για να σας αποστείλουμε το ενημερωτικό μας δελτίο (“newsletter”).

 

 III.Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται βάσει του σκοπού για τον οποίον έχουν συλλεγεί, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

Εφόσον η τήρηση των δεδομένων σας δεν ικανοποιεί κάποιο σαφώς ορισμένο και νόμιμο σκοπό, προχωρούμε σε ασφαλή διαγραφή ή/και καταστροφή των προσωπικών δεδομένων σας με βάση την «Πολιτική Τήρησης και Διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων» της Εταιρείας μας.

 

ΙV.Σε ποιους γνωστοποιούμε ή/και διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Εταιρεία μας γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας:

α) Σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της,

β)Σε φορείς, στους οποίους ανατίθεται η εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών όπως,  ενδεικτικά  αλλά  όχι  περιοριστικά, δικηγόροι, πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, εταιρείες διοικητικής υποστήριξης, εταιρείες marketing.

γ)Σε τρίτους, οι οποίοι αναλαμβάνουν να σας παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, όπως, ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά, μεταφορικές εταιρείες, εταιρεία “PayPall”.

δ)Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς ή μέρη στα οποία έχει ανατεθεί έλεγχος/παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

 

V.Τα δικαιώματα σας

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων παρέχει μία σειρά δικαιωμάτων και επιλογών, που δεσμευόμαστε να ικανοποιήσουμε. Έτσι, μπορείτε να μας ζητήσετε:

 • να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Εφόσον το επιθυμείτε, θα σας παρέχουμε και αντίγραφο χωρίς δική σας επιβάρυνση. (Δικαίωμα πρόσβασης)
 • να διορθώσουμε ανακρίβειες ή λάθη, να συμπληρώσουμε ελλείψεις ή να επικαιροποιήσουμε τα δεδομένα σας. (Δικαίωμα διόρθωσης)
 • να διαγράψουμε δεδομένα, εφόσον δεν τα τηρούμε για κάποιο συγκεκριμένο, νόμιμο και δηλωμένο σκοπό. (Δικαίωμα στη λήθη ή Δικαίωμα διαγραφής)
 • να αναστείλουμε την επεξεργασία α)ενόσω αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων, β)εφόσον κρίνετε την επεξεργασία παράνομη (αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή) , γ)όταν τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για το σκοπό της επεξεργασίας και δ)για όσο χρονικό διάστημα τελεί υπό αμφισβήτηση κατά πόσο οι λόγοι για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας υπερτερούν σε σχέση με αυτούς που επικαλείστε εσείς για να διακόψουμε οριστικά τη συγκεκριμένη επεξεργασία.
 • να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή για λόγους που σας αφορούν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούμε ιδίως για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης ή για κατάρτιση προφίλ. Η εναντίωση μπορεί, συγκεκριμένα, να αφορά και τη συμμόρφωσή σας προς κάποια απόφαση την οποία λάβαμε με αυτοματοποιημένα μέσα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, μπορείτε να απαιτήσετε από εμάς να σας επιτρέψουμε να παρέμβετε. (Δικαίωμα εναντίωσης – Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων)
 • να σας παρέχουμε τα δεδομένα σας σε συγκεκριμένη μορφή (συνήθως αναγνώσιμη από μηχανήματα) ή να τα μεταφέρουμε απευθείας σε άλλον υπεύθυνο κατόπιν δικής σας υπόδειξης, εφόσον, βέβαια, αυτό είναι τεχνικά εφικτό και πάντα υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. (Δικαίωμα στη φορητότητα).
 • να μην επεξεργαζόμαστε εφεξής τα δεδομένα σας, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να ανακαλέσετε ελεύθερα τη συγκατάθεση (συναίνεση) που μας έχετε δώσει.

Μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματά σας στη διεύθυνση info@tonerlow.gr.

Η Εταιρεία μας θα ικανοποιεί όλα τα αιτήματά σας εντός ενός(1) μήνα. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, που η ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας είναι σχεδόν αδύνατη για εμάς, θα σας ενημερώνουμε άμεσα εξηγώντας σας  τους λόγους της σχετικής μας αδυναμίας.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζεται το ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για απορίες και διευκρινίσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας.

Email: info@tonerlow.gr

Τηλεφωνικά: 210 2910029

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Nuprint Α.Ε.
Εmail info@tonerlow.gr
Διεύθυνση Κουντουριώτου 92, Γαλάτσι, 11146
Τηλέφωνο 210 2910029

 

VII.Ημερομηνία ισχύος- Τροποποιήσεις

Έκδοση 1.0, Δημοσιεύθηκε στις 25/02/2020